Nuotolinis mokymas karantino metu
Nuo kovo 30 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas pradedamas vykdyti nuotoliniu būdu
 1. Nuotoliniam ugdymui 1-4 klasėse pagrindine mokymo(si) platforma pasirinkta Eduka, ikimokykliniam, priešmokykliniam ugdymui - https://musudarzelis.lt/
 2. Sklandžiam bendravimui su ugdytiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais) naudojamas elektroninis dienynas, elektroninis paštas ir mobilieji telefonai.
 3. Sisteminiam sinchroniniam ryšiui (kai mokytojas ir mokinys bendrauja realiu laiku, pasitelkiant informacines technologijas) palaikyti bus naudojamos ir kitos mokymosi platformos:  Zoom, socialinių tinklų uždaros grupės (pvz: Messenger, Viber, Skype) ir kt.
 4. Nuotoliniam mokymuisi bus reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris ir internetas
 5. Rūpinkitės savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaikykite grįžtamąjį ryšį su mokytojais.
 6. Pradinių klasių mokytojos nustato savo pamokų tvarkaraščius ir praneša mokinių tėvams, ikimokyklinio ugdymo mokytojos parengtas užduotis siunčia tėvams.
 7. Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne.
 8. Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį atlikti paskirtas užduotis laiku.
 9. Pradinių klasių mokiniams padėkite prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu.
 10. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės vadovę arba grupės mokytoją elektroniniame dienyne.   
 11. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir  apibendrinamasis vertinimas.
 12. Logopedė Odeta Žutautaitė konsultuoja el. paštu logopedas@mmontessori.lt 
 13. Dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į Klaipėdos PPT el. paštu klausiu.del.vaiko@gmail.com  arba į „Tėvų liniją“  www.tevulinija.lt. Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu darbo dienomis 11.00 - 13.00 val. ir 17.00 - 21.00 val., tel. 8 800 90012.
 14. Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis informuokite administraciją ir kartu ieškokime problemų sprendimo.

Informacija teikiama el. paštu marijos.montessori@gmail.com, tel. 8 46 346 256

Mokesčių klausimais konsultuoja specialistė el. paštu specialistas@mmontessori.lt ir telefonu 8 652 96 004

Visuomenės sveikatos specialistė konsultuoja el. paštu montessori@sveikatos biuras.lt 

Dėl prisijungimo prie elektroninio dienyno ar kitų sunkumų bendraujant nuotoliniu būdu kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui el. paštu v.bertasiute@mmontessori.lt arba telefonu 8 64060095
Kovo 26, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras