Prašymai mokytis 2024–2025 mokslo metais į 1 klasę, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2024 m. vasario 28 d. 10 val. 

Prašymai informacinėje sistemoje registruojami:

  • pradedant lankyti mokyklą;
  • ją keičiant;
  • toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.
Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.
Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios, kadangi pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2024–2025 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2024 m. balandžio 17 d. —gegužės 17 d.
Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;

– priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;

– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;

– įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

Priėmimo dokumentai Marijos Montessori mokykloje-darželyje priimami raštinės administratoriaus kabinete nuo 8.00 iki 16.30 (pietų pertrauka 12.00-12.30).

Priėmimą reglamentuojantys dokumentai: 

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.docx

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos.docx

Nuo 2014-01-01 priėmimas į ikimokyklinio amžiaus grupes vykdomas centralizuotai. Informacija apie priėmimą.

Priimant vaiką pateikiami dokumentai:

  •    vaiko gimimo liudijimo kopija;
  •    sveikatos būklės pažymėjimas;
Atnaujinta: 2024-01-08