Veiklos sritys


Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas - vaikai ugdomi nuo trejų iki šešerių metų. Viena grupė skirta tautinių mažumų vaikams ugdytis jų gimtąją kalba (rusų). Grupės komplektuojamos iš skirtingo amžiaus (3-5/6 m.) vaikų. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko asmenybės raidos tarpsnius, jiems būdingus dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius, stebėjimais grindžiamas išvadas apie ugdytinio psichofizinės ir dvasinės brandos procesą, iškylančius ugdymosi sunkumus. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į grupėse parengtos ugdomosios aplinkos – veiklos centrų ir priemonių - ypatumus.

Pradinis ugdymas - organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113, Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-1009.

Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinamos vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695. Mokiniai renkasi mokyklos siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Pailgintos dienos grupė. 

Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedas teikia metodinę pagalbą pedagogams ir ugdytinių tėvams kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais. Kreiptis el. paštu - logopedas@mmontessori.lt

Logopedo darbo laikas:


Darbo laikas 
Konsultacijos tėvams
Pirmadienis
8.30 - 15.30

Antradienis
13.30 - 16.00

Trečiadienis
8.30 - 14.00
8.00-8.30
Ketvirtadienis
8.30 - 13.30


Psichologo pagalba. Ikimokyklinio ugdymo grupes kuruoja Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai: įstaigos darbuotojų ir vaikų tėvų konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei.
Kreiptis el. paštu - klaipedosppt@gmail.com Registruotis individualioms konsultacijoms Klaipėdos PPT telefono numeriais: 8 46 342 253 arba 8 699 10201