2021.07.22 Nr. T2-172 atlyginimo už maitinimo paslaugą tvarkos aprašas.docx

Koronaviruso infekcijos valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą.pdf

Direktorės Ritos Bružienės 2020 m. veiklos ataskaita.pdf

2021 metų veiklos planas.pdf

2021-2023 m. strateginis planas.pdf

Savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas.pdf

2020-2021 mokslo metų ugdymo planas.pdf

Darbo organizavimo karantino metu taisyklės.pdf

Direktorės R. Bružienės 2019 metų veiklos ataskaita.pdf

Marijos Montessori mokyklos-darželio nuostatai.pdf

Ikimokyklinio ugdymo programa.pdf

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.pdf

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas.pdf

Vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas.pdf

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas.pdf

Metodinės veiklos nuostatai.pdf