Naujienos

Sveikiname visus Lietuvos valstybės šimtmečio proga

Informuojame, kad prašymai mokytis 2018-2019 mokslo metais bus priimami:
į 1 klasę - nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val
.,
į 2- 4 klases - nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val. raštinės administratoriaus kabinete. Plačiau


Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas - vaikai ugdomi nuo trejų iki šešerių metų. Viena grupė skirta tautinių mažumų vaikams ugdytis jų gimtąją kalba (rusų). Grupės komplektuojamos iš skirtingo amžiaus (3-5/6 m.) vaikų. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko asmenybės raidos tarpsnius, jiems būdingus dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius, stebėjimais grindžiamas išvadas apie ugdytinio psichofizinės ir dvasinės brandos procesą, iškylančius ugdymosi sunkumus. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į grupėse parengtos ugdomosios aplinkos – veiklos centrų ir priemonių - ypatumus.

Pradinis ugdymas - organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113, Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-1009.

Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinamos vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695. Mokiniai renkasi mokyklos siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Pailgintos dienos grupė. Sprendimas

Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedas teikia metodinę pagalbą pedagogams ir ugdytinių tėvams kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais.

Logopedo darbo laikas:


Darbo laikas
Konsultacijos tėvams
Pirmadienis 8.30 - 15.00
8.00 - 8.30
Antradienis
13.30 - 16.00

Trečiadienis 8.30 - 14.30
14.30 - 15.00
Ketvirtadienis 8.30 - 13.30