Naujienos

Įspūdžiai iš Olimpinio judėjimo dienos čia

Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas - vaikai ugdomi nuo trejų iki šešerių metų. Viena grupė skirta tautinių mažumų vaikams ugdytis jų gimtąją kalba (rusų). Grupės komplektuojamos iš skirtingo amžiaus (3-5/6 m.) vaikų. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko asmenybės raidos tarpsnius, jiems būdingus dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius, stebėjimais grindžiamas išvadas apie ugdytinio psichofizinės ir dvasinės brandos procesą, iškylančius ugdymosi sunkumus. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į grupėse parengtos ugdomosios aplinkos – veiklos centrų ir priemonių - ypatumus.

Pradinis ugdymas - organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113, Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-1009.

Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinamos vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695. Mokiniai renkasi mokyklos siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Pailgintos dienos grupė parsisiųsti

Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedas teikia metodinę pagalbą pedagogams ir ugdytinių tėvams kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais.

Logopedo darbo laikas:


Darbo laikas
Konsultacijos tėvams
Pirmadienis 8.30 - 15.00
8.00 - 8.30
Antradienis
13.30 - 16.00

Trečiadienis 8.30 - 14.30
14.30 - 15.00
Ketvirtadienis 8.30 - 13.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  rūpinasi vaikų  sveikatos stiprinimu, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymu, žalingų įpročių prevencija, pedagogų, tėvų, bendruomenės  konsultavimu. Stebi ir analizuoja ugdymo(si) aplinkos, sąlygų, patalpų atitikimą higienos normų reikalavimams; vykdo ligų profilaktiką, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių nustatymą ir koregavimą, priemonių, esant infekciniams susirgimams organizavimą, traumatizmo profilaktiką; suteikia skubią ir neatidėliotiną medicinos pagalbą, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais; Rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu montessori@sveikatosbiuras.lt