Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (LT)

Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2018 m.
Eur
2019 m. II ketv.
Eur

Direktorius 1 1922,61
2411,41
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1348,12
1664,27
Direktoriaus pavaduotojas
1 900,43 1013,81
Raštinės administratorius
1 650,72
762,36
Meninio ugdymo mokytojas 1 706,40 888,96
Logopedas 1 605,60
933,21
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
13 630,36
937,38
Mokytojas 5 987,51 1260,95
Mokytojas metodininkas
4 1128,98
1417,32
Auklėtojo padėjėjas 6 551,62
618,33
Sandėlininkas 1 566,67
798,67
Virėjas 3
639,85
807,96
Valgyklos darbininkas 2 424,67 560,43
Valytojas 2 421,49
560,77
Kiemsargis 2 442,53
561,27
Darbininkas 4
211,33
559,32
Specialistas 1 713,18
904,10
Mokytojo padėjėjas
1
376,19
555,00
Pailgintos grupės auklėtojas 2 433,25
555,00
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
1
418,18
556,06
Patalynės prižiūrėtojas
1
498,11
561,16
Laikinųjų darbų aplinkos tvarkytojas
2
0.00
566,81