Naujienos

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris  bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje. Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt). Plačiau

Priėmimo tvarka

Atnaujintas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-326  (toliau – Aprašas).  Aprašu patikslinti asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir informacijos viešinimo nuostatos. 
1.    Prašymai mokytis 2018-2019 mokslo metais į Klaipėdos Marijos Montessori mokyklą-darželį priimami nuo vasario 19 d. 8 val. - į 1 klasę, į 2-4 klases - nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val. Prašymus pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) asmeniškai ar registruotu laišku. Prašymai įregistruojami mokykloje-darželyje pateikimo metu.
2.    Į mokyklą-darželį priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai priimami tuo atveju, jei lieka laisvų vietų, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.
3.    Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas vykdomas gegužės 1–20 d. Jei norinčių mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, organizuojamas vaikų motyvacijos vertinimas. Motyvacijos vertinimas atliekamas vaikų, dėl kurių mokymosi prašymai įregistruoti iki balandžio 30 d.
Motyvacijos vertinimai gali būti organizuojami kitu mokyklos-darželio vadovo nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki pagrindinio priėmimo vykdymo pabaigos. Apie tai iš anksto informuojami prašymus pateikę tėvai (globėjai, rūpintojai).
4.    Vaikai priimami, atsižvelgiant į jų motyvacijos vertinimo rezultatus. Pirmumo teisė teikiama:

  • našlaičiams;
  • vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi šioje mokykloje;

Šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

5.    Jei pagrindinio priėmimo metu neįmanoma patenkinti visų prašymų į mokyklą-darželį, asmenims siūloma rinktis mokyklas, priskirtas pagal vaikų gyvenamąją vietą, ar kitas pradinio ugdymo programą vykdančias mokyklas, kuriose yra laisvų vietų.

6.    Jei pasibaigus pagrindiniam priėmimui lieka laisvų mokymosi vietų, vykdomas pavienis priėmimas. Pavienis priėmimas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus.

Plačiau su Aprašu ir kitais priėmimą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti čia

Mokinių priėmimo komisija

Laisvų vietų skaičius 1-4 klasėse (rugpjūčio 24 d. duomenimis)

Klasė Laisvų vietų skaičius
1 klasė
4 vietos
2 klasė
nėra
3 klasė
3 vietos
4 klasė
7 vietos

Nuo 2014-01-01 priėmimas į ikimokyklinio amžiaus grupes vykdomas centralizuotai.

Priimant vaiką pateikiami dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • sveikatos būklės pažymėjimas;

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas parsisiųsti