Misija, vizija

Vizija

Remiantis M. Montessori pedagogine sistema išugdyti laisvą, savarankišką žmogų, suvokiantį mokymosi reikšmę, gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, pajėgų integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, pasirengusį nuolatos mokytis, ugdyti savo gebėjimus.

Misija

Remiantis M. Montessori pedagogine sistema teikti ikimokyklinį ugdymą ir pradinį išsilavinimą:

  • individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį puoselėti prigimtines vaiko galias;
  • plėtojant savarankiško mokymosi patirtį siekti asmenybės brandos ir sėkmingo integravimosi į visuomenės gyvenimą;
  • tenkinti mokinių saviraiškos galimybes neformaliojo ugdymo veikloje;
  • teikti tėvams įvairiapuses švietimo paslaugas.