Naujienos

Nustatyti pagrindinio priėmimo  į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais terminai ir motyvacijos mokytis įvertinimų grafikas. Plačiau


Misija, vizija

Vizija

Remiantis M. Montessori pedagogine sistema išugdyti laisvą, savarankišką žmogų, suvokiantį mokymosi reikšmę, gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, pajėgų integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, pasirengusį nuolatos mokytis, ugdyti savo gebėjimus.

Misija

Remiantis M. Montessori pedagogine sistema teikti ikimokyklinį ugdymą ir pradinį išsilavinimą:

  • individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį puoselėti prigimtines vaiko galias;
  • plėtojant savarankiško mokymosi patirtį siekti asmenybės brandos ir sėkmingo integravimosi į visuomenės gyvenimą;
  • tenkinti mokinių saviraiškos galimybes neformaliojo ugdymo veikloje;
  • teikti tėvams įvairiapuses švietimo paslaugas.